Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 01-06-2015
news.jpgZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 33 ust.2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

26 czerwca 2015 r. ( piątek) o godz. 17.00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbędzie się w Centrum Osiedlowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Spadowej 8 (biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, świetlica I piętro)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
3. Przyjęcia porządku obrad.
a) podjęcie uchwały
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
7. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
11. Wniosek o zmianę sposobu rozliczania kosztów CO z podzielników ciepła na rozliczanie od m/2 powierzchni mieszkania za okres rozliczeniowy 2015.
12. Przedstawienie wniosków polustracyjnych.
13. Omówienie realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
14. Dyskusja
13.Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
g) sprzedaży prawa wieczystego użytkowania
h) budowy indywidualnych kotłowni CO na budynkach spółdzielczych
i) zmiany sposobu rozliczania c.o.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego W Z C.
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad tj. protokołami, sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


Materiały:
- ZAWIADOMIENIE
- PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ     W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2014 R.
- INFORMACJA REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA OSTATNIM W.Z.
- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE    TARNOWSKIEJ ZA 2014 ROK
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA 2014 R.
- PROJEKT REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
- PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ    W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE      TARNOWSKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie